ข้อมูลสถิติจำนวนโดเมนรวบรวมโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

จำนวนชื่อโดเมน .TH และ .ไทย ปี พ.ศ. 2540 - 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565)

จำนวนชื่อโดเมน .TH จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565)

จำนวนชื่อโดเมน .ไทย จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565)

ตารางแสดงจำนวนโดเมน .TH และ .ไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565)

ปี เดือน .ac.th co.th go.th in.th mi.th net.th or.th SLD.th รวม
ศึกษา.ไทย ธุรกิจ.ไทย รัฐบาล.ไทย ไทย ทหาร.ไทย เน็ต.ไทย องค์กร.ไทย
2565 ธันวาคม 8,046 45,834 9,437 11,006 19 20 1,336 212 75,936
4,060 15,413 6,486 5,594 11 9 536 32,144
2565 พฤศจิกายน 8,051 45,833 9,437 10,988 19 20 1,336 212 75,917
4,066 15,431 6,482 5,581 11 9 538 32,153
2565 ตุลาคม 8,074 45,743 9,433 10,968 19 20 1,338 213 75,816
4,078 15,389 6,468 5,570 11 9 540 32,099
2565 กันยายน 8,116 45,702 9,429 10,973 19 20 1,332 212 75,809
4,133 15,411 6,462 5,579 11 9 537 32,176
2565 สิงหาคม 8,074 45,816 9,432 11,006 19 20 1,339 209 75,915
4,122 15,624 6,443 5,644 11 9 537 32,424
2565 กรกฎาคม 8,014 45,710 9,451 10,954 19 21 1,331 199 75,699
4,111 15,613 6,434 5,652 11 9 529 32,393
2565 มิถุนายน 8,014 45,693 9,529 10,917 19 21 1,334 200 75,727
4,123 15,580 6,437 5,681 11 9 530 32,371
2565 พฤษภาคม 7,951 45,602 9,516 10,929 19 21 1,334 202 75,574
4,089 15,429 6,420 5,682 11 9 528 32,168
2565 เมษายน 7,906 45,603 9,521 11,027 19 21 1,330 201 75,628
4,044 15,349 6,390 5,706 11 9 525 32,034
2565 มีนาคม 7,924 45,623 9,515 11,097 19 21 1,334 198 75,731
4,036 15,271 6,365 5,730 11 9 527 31,949
2565 กุมภาพันธ์ 7,801 45,526 9,482 11,170 19 21 1,324 199 75,542
3,987 15,047 6,291 5,729 11 9 522 31,596
2565 มกราคม 7,789 45,413 9,466 11,251 19 21 1,321 198 75,478
3,950 14,742 6,187 5,688 11 9 518 31,105
2564 ธันวาคม 7,772 45,297 9,429 11,303 21 21 1,318 196 75,357
3,909 14,291 5,987 5,594 11 9 510 30,311
Get Domain Stats