บริการตรวจสอบข้อมูล DNS

ตัวอย่าง www.thnic.co.th

ข้อมูลเนมเซิฟเวอร์

Description
A response has been received from the name server.
A response has been received from the name server, but there is not have ANSWER SECTION.
No response has been received from the name server.
Can't get IP address of nameserver, etc.

ผลลัพท์จากการตรวจสอบ

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า