ข้อมูลสถิติจำนวนโดเมนรวบรวมโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

จำนวนชื่อโดเมน .TH และ .ไทย ปี พ.ศ. 2540 - 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชื่อโดเมน .TH จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชื่อโดเมน .ไทย จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)

ตารางแสดงจำนวนโดเมน .TH และ .ไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)

ปี เดือน .ac.th co.th go.th in.th mi.th net.th or.th IDN.th SLD.th รวม
ศึกษา.ไทย ธุรกิจ.ไทย รัฐบาล.ไทย ไทย ทหาร.ไทย เน็ต.ไทย องค์กร.ไทย
2566 พฤษภาคม 8,098 46,120 9,491 11,829 18 18 1,326 3,626 227 80,753
3,922 15,077 6,561 6,319 11 8 532 32,473
2566 เมษายน 8,032 46,081 9,499 11,249 18 18 1,329 3,622 227 80,075
3,927 15,138 6,564 5,781 11 8 530 32,002
2566 มีนาคม 8,008 46,110 9,490 11,256 18 18 1,333 3,627 216 80,076
3,951 15,234 6,550 5,793 11 8 531 32,117
2566 กุมภาพันธ์ 8,021 45,992 9,477 11,123 19 19 1,327 3,627 217 79,822
3,972 15,272 6,531 5,703 11 8 533 32,068
2566 มกราคม 8,019 45,850 9,465 11,018 19 19 1,326 3,631 218 79,565
3,982 15,296 6,520 5,638 11 8 533 32,024
2565 ธันวาคม 8,045 45,823 9,446 10,962 19 19 1,332 3,643 217 79,506
4,021 15,378 6,500 5,568 11 8 536 32,058
2565 พฤศจิกายน 8,051 45,833 9,437 10,988 19 20 1,336 3,652 212 79,548
4,066 15,431 6,482 5,581 11 9 538 32,153
2565 ตุลาคม 8,074 45,743 9,433 10,968 19 20 1,338 3,647 213 79,455
4,078 15,389 6,468 5,570 11 9 540 32,099
2565 กันยายน 8,116 45,702 9,429 10,973 19 20 1,332 3,656 212 79,459
4,133 15,411 6,462 5,579 11 9 537 32,176
2565 สิงหาคม 8,074 45,816 9,432 11,006 19 20 1,339 0 209 75,915
4,122 15,624 6,443 5,644 11 9 537 32,424
2565 กรกฎาคม 8,014 45,710 9,451 10,954 19 21 1,331 0 199 75,699
4,111 15,613 6,434 5,652 11 9 529 32,393
2565 มิถุนายน 8,014 45,693 9,529 10,917 19 21 1,334 0 200 75,727
4,123 15,580 6,437 5,681 11 9 530 32,371
2565 พฤษภาคม 7,951 45,602 9,516 10,929 19 21 1,334 0 202 75,574
4,089 15,429 6,420 5,682 11 9 528 32,168
Get Domain Stats