ข้อมูลสถิติจำนวนโดเมนรวบรวมโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

จำนวนชื่อโดเมน .TH และ .ไทย ปี พ.ศ. 2540 - 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567)

จำนวนชื่อโดเมน .TH จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567)

จำนวนชื่อโดเมน .ไทย จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567)

ตารางแสดงจำนวนโดเมน .TH และ .ไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567)

ปี เดือน .ac.th co.th go.th in.th mi.th net.th or.th IDN.th SLD.th รวม
ศึกษา.ไทย ธุรกิจ.ไทย รัฐบาล.ไทย ไทย ทหาร.ไทย เน็ต.ไทย องค์กร.ไทย
2567 กรกฎาคม 8,529 47,727 9,556 13,241 18 18 1,358 3,530 255 84,232
4,152 14,748 6,684 7,491 11 8 504 33,639
2567 มิถุนายน 8,484 47,637 9,556 13,056 18 18 1,353 3,533 257 83,912
4,084 14,730 6,610 7,329 11 8 502 33,316
2567 พฤษภาคม 8,360 47,446 9,564 12,868 18 18 1,349 3,545 257 83,425
3,981 14,711 6,607 7,123 11 8 506 32,990
2567 เมษายน 8,221 47,419 9,576 12,789 18 18 1,348 3,562 257 83,208
3,813 14,766 6,610 7,038 11 8 511 32,800
2567 มีนาคม 8,265 47,384 9,577 12,728 18 18 1,346 3,575 240 83,151
3,804 14,798 6,598 6,968 11 8 516 32,746
2567 กุมภาพันธ์ 8,229 47,242 9,565 12,706 18 19 1,339 3,587 240 82,945
3,813 14,801 6,594 6,944 11 9 517 32,732
2567 มกราคม 8,199 47,016 9,542 12,533 18 19 1,342 3,593 240 82,502
3,817 14,779 6,578 6,823 11 9 518 32,578
2566 ธันวาคม 8,220 46,884 9,527 12,404 18 18 1,338 3,605 240 82,254
3,863 14,831 6,569 6,739 11 8 517 32,580
2566 พฤศจิกายน 8,188 46,812 9,514 12,455 18 18 1,343 3,612 232 82,192
3,874 14,838 6,570 6,753 11 8 521 32,617
2566 ตุลาคม 8,223 46,739 9,495 12,482 18 18 1,344 3,621 231 82,171
3,894 14,868 6,562 6,741 11 8 522 32,648
2566 กันยายน 8,232 46,670 9,486 12,308 18 18 1,339 3,622 233 81,926
3,927 14,902 6,549 6,639 11 8 525 32,603
2566 สิงหาคม 8,233 46,549 9,479 12,265 18 18 1,334 3,626 234 81,756
3,936 14,942 6,547 6,639 11 8 525 32,651
2566 กรกฎาคม 8,235 46,461 9,492 12,106 18 18 1,332 3,624 226 81,512
3,950 15,009 6,558 6,517 11 8 527 32,623

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า