โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH รอบที่ 2/2567
.TH Second-Level Domain

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
3 มิ.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567
3 JUN 2024 - 31 JUL 2024
1 ส.ค. 2567
1 AUG 2024
1 ส.ค. 2567 - 7 ส.ค. 2567
1 AUG 2024 - 7 AUG 2024
7 ส.ค. 2567
7 AUG 2024

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
Guidelines

[ THA ][ ENG ]

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
Announcement

[ THA ][ ENG ]

Press Release

[ THA ][ ENG ]

การชำระเงิน
Payment Method

[ THA ][ ENG ]

รายชื่อโดเมน sld ที่จดทะเบียนแล้ว


โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH
.TH Second-Level Domain

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 1
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AIA.THAIT.THB-ING.THBOONRAWD.TH
BOONRAWDBREWERY.THCHULA.THDENSO.THEBAY.TH
FOOD.THGOOGLE.THHESCO.THJAVA.TH
KONICAMINOLTA.THKU.THLEO.THNATURAL.TH
OLX.THORACLE.THPAYPAL.THproperties.TH
PSU.THPUNDEE.THSANOOK.THSINGHA.TH
SINGHACORPORATION.THTEDA.THVISA.THWI.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AIA.THAIT.THB-ING.THBOONRAWD.TH
BOONRAWDBREWERY.THCHULA.THDENSO.THEBAY.TH
FOOD.THGOOGLE.THHESCO.THJAVA.TH
KONICAMINOLTA.THKU.THLEO.THNATURAL.TH
OLX.THORACLE.THPAYPAL.THPROPERTIES.TH
PSU.THPUNDEE.THSANOOK.THSINGHA.TH
SINGHACORPORATION.THTEDA.THVISA.THWI.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 มิ.ย. 2557 - 30 มิ.ย. 2557
1 JUN 2014 - 30 JUN 2014
1 ก.ค. 2557
1 JUL 2014
1 ก.ค. 2557 - 7 ก.ค. 2557
1 JUL 2014 - 7 JUL 2014
7 ก.ค. 2557
7 JUL 2014

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 2
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AGODA.THAIRCHINA.THAPPLE.THAPPLESTORE.TH
CULLIGAN.THEF.THERICSSON.THEUROPCAR.TH
HOMEAWAY.THIMAGE.THKOHLER.THMADAMETUSSAUDS.TH
MANCHESTERUNITED.THPFIZER.THRAKUTEN.THREDBULL.TH
ROLEX.THTOUS.THTUDORWATCH.THVERIZON.TH
VODAFONE.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AGODA.THAIRCHINA.THAPPLE.THAPPLESTORE.TH
CULLIGAN.THEUROPCAR.THHOMEAWAY.THKOHLER.TH
MADAMETUSSAUDS.THMANCHESTERUNITED.THPFIZER.THRAKUTEN.TH
REDBULL.THROLEX.THTOUS.THTUDORWATCH.TH
VODAFONE.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
11 มี.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558
11 MAR 2015 - 11 MAY 2015
12 พ.ค. 2558
12 MAY 2015
12 พ.ค. 2558 - 18 พ.ค. 2558
12 MAY 2015 - 18 MAY 2015
18 พ.ค. 2558
18 MAY 2015

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 3
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

CENTURYLINK.THGUESS.THMALL.THMARCIANO.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

CENTURYLINK.THGUESS.THMALL.THMARCIANO.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ส.ค. 2559 - 12 ก.ย. 2559
1 AUG 2016 - 12 SEP 2016
13 ก.ย. 2559
13 SEP 2016
13 ก.ย. 2559 - 16 ก.ย. 2559
13 SEP 2016 - 16 SEP 2016
16 ก.ย. 2559
16 SEP 2016

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 4
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AMAZON.THCARE.THCOLGATE.THFBS.TH
HUGOBOSS.THICBC.THJD.THLANXESS.TH
LINE.THLINEFRIENDS.THMAJORDEVELOPMENT.THMICHELIN.TH
MJD.THONLINE.THPROTEX.THSHOP.TH
TESCOLOTUS.THTYREPLUS.THVIVO.THWELBILT.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AMAZON.THCARE.THCOLGATE.THFBS.TH
HUGOBOSS.THICBC.THJD.THLANXESS.TH
LINE.THLINEFRIENDS.THMAJORDEVELOPMENT.THMICHELIN.TH
MJD.THONLINE.THPROTEX.THSHOP.TH
TESCOLOTUS.THTYREPLUS.THVIVO.THWELBILT.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
25 เม.ย. 2560 - 5 มิ.ย. 2560
25 APR 2017 - 5 JUN 2017
6 มิ.ย. 2560
6 JUN 2017
6 มิ.ย. 2560 - 12 มิ.ย. 2560
6 JUN 2017 - 12 JUN 2017
12 มิ.ย. 2560
12 JUN 2017

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 5
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AIRPAY.THALAMO.THAUDI.THBIOMERIEUX.TH
COINS.THDMGMORI.THEHIGLOBAL.THENTERPRISE.TH
GARENA.THHAIER.THHOME.THID.TH
KINDLE.THMIELE.THNATIONAL.THOLYMPUS.TH
ONE.THSBOBET.THSHOPEE.THSHOPPING.TH
SUNTORYPEPSICO.THSUPERDRY.THTICKETS.THVW.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AIRPAY.THALAMO.THAUDI.THBIOMERIEUX.TH
COINS.THDMGMORI.THEHIGLOBAL.THENTERPRISE.TH
GARENA.THHAIER.THHOME.THID.TH
KINDLE.THMIELE.THNATIONAL.THOLYMPUS.TH
ONE.THSBOBET.THSHOPEE.THSHOPPING.TH
SUNTORYPEPSICO.THSUPERDRY.THTICKETS.THVW.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ก.พ. 2561 - 15 มี.ค. 2561
1 FEB 2018 - 15 MAR 2018
16 มี.ค. 2561
16 MAR 2018
16 มี.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561
16 MAR 2018 - 23 MAR 2018
23 มี.ค. 2561
23 MAR 2018

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 6
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

MUANGTHAI.THORANGE.THPINTEREST.THPRINCIPAL.TH
RABOBANK.THROECHLING-AUTOMOTIVE.THSIX.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

MUANGTHAI.THORANGE.THPINTEREST.THPRINCIPAL.TH
RABOBANK.THROECHLING-AUTOMOTIVE.THSIX.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 มิ.ย. 2561 - 16 ก.ค. 2561
1 JUN 2018 - 16 JUL 2018
17 ก.ค. 2561
17 JUL 2018
17 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561
17 JUL 2018 - 23 JUL 2018
23 ก.ค. 2561
23 JUL 2018

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 7
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

EMIRATES.THINTUIT.THISUZU.THKITZ.TH
QUICKBOOKS.THRABO.THSHELL.THSHISEIDO.TH
WWENETWORK.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

EMIRATES.THINTUIT.THISUZU.THKITZ.TH
QUICKBOOKS.THRABO.THSHELL.THSHISEIDO.TH
WWENETWORK.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ต.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
1 OCT 2018 - 15 NOV 2018
16 พ.ย. 2561
16 NOV 2018
16 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561
16 NOV 2018 - 22 NOV 2018
22 พ.ย. 2561
22 NOV 2018

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 8
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

ABB.THADVICE.THAIS.THANANTARA.TH
ASEABROWNBOVERI.THBUSINESS.THDAIMLER.THFACEBOOK.TH
INSTAGRAM.THKEYENCE.THKSB.THMERCEDES-BENZ.TH
MERCEDES.THMERCEDESBENZ.THMICROSOFT.THOCULUS.TH
PA.THPANASONIC.THQB.THSF-EXPRESS.TH
SF.THSFEXPRESS.THWHATSAPP.THXIAOMI.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

ABB.THADVICE.THAIS.THANANTARA.TH
ASEABROWNBOVERI.THDAIMLER.THFACEBOOK.THINSTAGRAM.TH
KEYENCE.THKSB.THMERCEDES-BENZ.THMERCEDES.TH
MERCEDESBENZ.THMICROSOFT.THOCULUS.THPANASONIC.TH
QB.THSATANG.THSF-EXPRESS.THSF.TH
SFEXPRESS.THWHATSAPP.THXIAOMI.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
7 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
7 MAY 2019 - 30 JUN 2019
1 ก.ค. 2562
1 JUL 2019
1 ก.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
1 JUL 2019 - 5 JUL 2019
8 ก.ค. 2562
8 JUL 2019

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 9
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

3M.THBECHTEL.THCENTRAL.THCHOBANI.TH
CORELLEBRANDS.THDDPROPERTY.THLUNDBECK.THPATAGONIA.TH
TOMS.THTORAY.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

3M.THBECHTEL.THCENTRAL.THCHOBANI.TH
DDPROPERTY.THLUNDBECK.THORELLEBRANDS.THPATAGONIA.TH
TOMS.THTORAY.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
1 AUG 2019 - 30 SEP 2019
1 ต.ค. 2562
1 OCT 2019
1 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
1 OCT 2019 - 7 OCT 2019
8 ต.ค. 2562
8 OCT 2019

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 10
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AEG.THBROTHER.THELECTROLUX.THIKEA.TH
REDMI.THTETRAPAK.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AEG.THBROTHER.THELECTROLUX.THIKEA.TH
REDMI.THTETRABRIK.THTETRAPAK.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
1 DEC 2019 - 31 DEC 2019
3 ม.ค. 2563
3 JAN 2020
3 ม.ค. 2563 - 9 ม.ค. 2563
3 JAN 2020 - 9 JAN 2020
10 ม.ค. 2563
10 JAN 2020

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 11
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

ENEOS.THENTERPRISERENTACAR.THGOMO.THLEGO.TH
NATIONALCARRENTAL.THQR.THSHOPLINE.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

ENEOS.THENTERPRISERENTACAR.THGOMO.THLEGO.TH
NATIONALCARRENTAL.THSHOPLINE.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ก.พ. 2563 - 31 มี.ค. 2563
1 FEB 2020 - 31 MAR 2020
3 เม.ย. 2563
3 APR 2020
3 เม.ย. 2563 - 9 เม.ย. 2563
3 APR 2020 - 9 APR 2020
10 เม.ย. 2563
10 APR 2020

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 12
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

BDO.THCHASE.THDIGI-KEY.THDIGIKEY.TH
LAURAMERCIER.THREDCROSS.THSKF.THSKYSCANNER.TH
TIKTOK.THZURICH.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

BDO.THCHASE.THDIGI-KEY.THDIGIKEY.TH
LAURAMERCIER.THREDCROSS.THSKF.THSKYSCANNER.TH
TIKTOK.THZURICH.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
1 JUN 2020 - 31 JUL 2020
3 ส.ค. 2563
3 AUG 2020
3 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563
3 AUG 2020 - 7 AUG 2020
10 ส.ค. 2563
10 AUG 2020

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 13
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AMEX.THLL.THMPAY.THSTARMARKET.TH
TOA.THVIU.THWESTERNUNION.THYELLOW.TH
ZANUSSI.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AMEX.THLL.THMPAY.THSTARMARKET.TH
TOA.THVIU.THWESTERNUNION.THYELLOW.TH
ZANUSSI.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ต.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
1 OCT 2020 - 30 NOV 2020
3 ธ.ค. 2563
3 DEC 2020
3 ธ.ค. 2563 - 10 ธ.ค. 2563
3 DEC 2020 - 10 DEC 2020
10 ธ.ค. 2563
10 DEC 2020

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 14
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AJOVY.THAMADEUS.THBITCOIN.TH (คำขอที่ 1549)BITCOIN.TH (คำขอที่ 1562)
BLOCKCHAIN.THBTC.THCOPAXONE.THCRYPTO.TH
DISCOVERYPLUS.THDOUGLAS.THETH.THETHEREUM.TH
IQOO.THJTEXPRESS.THLIUGONG.THPOCO.TH
RIVIAN.THSEO.THSHOPEEPAY.THSIMON.TH
SUDOCREM.THTEVA.THTHAN.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AJOVY.THAMADEUS.THBITCOIN.TH (คำขอที่1562)COPAXONE.TH
DISCOVERYPLUS.THDOUGLAS.THIQOO.THJTEXPRESS.TH
LIUGONG.THPOCO.THRIVIAN.THSEO.TH
SHOPEEPAY.THSIMON.THSUDOCREM.THTEVA.TH
THAN.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ก.พ. 2564 - 31 มี.ค. 2564
1 FEB 2021 - 31 MAR 2021
1 เม.ย. 2564
1 APR 2021
1 เม.ย. 2564 - 7 เม.ย. 2564
1 APR 2021 - 7 APR 2021
7 เม.ย. 2564
7 APR 2021

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 15
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

GOFUNDME.THHIPFLAT.THHIPRA.THLAUFEN.TH
LAYGA.THMANGO.THMAYORAL.THMOODYS.TH
MY.THOPPO.THPAY.THROCA.TH
YOYISTATION.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

GOFUNDME.THHIPFLAT.THHIPRA.THLAUFEN.TH
LAYGA.THMANGO.THMAYORAL.THMOODYS.TH
MY.THOPPO.THPAY.THROCA.TH
YOYISTATION.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 มิ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564
1 JUN 2021 - 31 JUL 2021
2 ส.ค. 2564
2 AUG 2021
2 ส.ค. 2564 - 9 ส.ค. 2564
2 AUG 2021 - 9 AUG 2021
9 ส.ค. 2564
9 AUG 2021

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 16
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

CROCS.THHOMEAWAY.THJINGDONG.THKEYCHRON.TH
PHILIPS.THSPACEBAR.THSTADA.THTRUE.TH
UOB.THWATERPIK.THYOU.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

CROCS.THHOMEAWAY.THJINGDONG.THKEYCHRON.TH
PHILIPS.THSPACEBAR.THSTADA.THTRUE.TH
UOB.THWATERPIK.THYOU.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
1 OCT 2021 - 30 NOV 2021
2 ธ.ค. 2564
2 DEC 2021
2 ธ.ค. 2564 - 9 ธ.ค. 2564
2 DEC 2021 - 9 DEC 2021
9 ธ.ค. 2564
9 DEC 2021

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 17
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AETNA.THOCTOPUS.THTOMS.THVHEALTH.TH
WD-40.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AETNA.THOCTOPUS.THTOMS.THVHEALTH.TH
WD-40.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ก.พ. 2565 - 31 มี.ค. 2565
1 FEB 2022 - 31 MAR 2022
1 เม.ย. 2565
1 APR 2022
1 เม.ย. 2565 - 7 เม.ย. 2565
1 APR 2022 - 7 APR 2022
7 เม.ย. 2565
7 APR 2022

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 18
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AXA.THBUY.THECOVACS.THEZVIZ.TH
GINNOSARA.THHARROWBANGKOK.THMARIMEKKO.THMAXZI.TH
ME.THPANTUM.THPROYA.THRICHARDMILLE.TH
SHEIN.THVEVOR.THYARA.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AXA.THBUY.THECOVACS.THEZVIZ.TH
GINNOSARA.THHARROWBANGKOK.THMARIMEKKO.THMAXZI.TH
ME.THPANTUM.THPROYA.THRICHARDMILLE.TH
SHEIN.THVEVOR.THYARA.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565
1 JUN 2022 - 31 JUL 2022
1 ส.ค. 2565
1 AUG 2022
1 ส.ค. 2565 - 8 ส.ค. 2565
1 AUG 2022 - 8 AUG 2022
8 ส.ค. 2565
8 AUG 2022

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 19
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AIRBNB.THBINANCE.THCNCDESIGN.THDREAME.TH
FEMINAE.THGUCCI.THLOGISTEED.THOG.TH
REDDIT.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AIRBNB.THBINANCE.THCNCDESIGN.THDREAME.TH
FEMINAE.THGUCCI.THLOGISTEED.THOG.TH
REDDIT.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ต.ค. 2565 - 30 พ.ย. 2565
1 OCT 2022 - 30 NOV 2022
1 ธ.ค. 2565
1 DEC 2022
1 ธ.ค. 2565 - 8 ธ.ค. 2565
1 DEC 2022 - 8 DEC 2022
8 ธ.ค. 2565
8 DEC 2022

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 20
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AIG.THAIGINSURANCE.THCAMPAGNOLO.THERGO.TH
KAO.THNOKIA.THONEPLUS.THRDCW.TH
RITUALS.THSICPA.THWEED.THYOU.TH
YOUTUBE.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AIG.THAIGINSURANCE.THCAMPAGNOLO.THERGO.TH
KAO.THNOKIA.THONEPLUS.THRDCW.TH
RITUALS.THSICPA.THWEED.THYOU.TH
YOUTUBE.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ก.พ. 2566 - 31 มี.ค. 2566
1 FEB 2023 - 31 MAR 2023
3 เม.ย. 2566
3 APR 2023
3 เม.ย. 2566 - 10 เม.ย. 2566
3 APR 2023 - 10 APR 2023
10 เม.ย. 2566
10 APR 2023

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 21
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

AEO.THAPAVE.THAUSTEDO.THCMU.TH
ECOLAB.THFINEMA.THHEYDUDE.THMESOESTETIC.TH
XENDIT.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AEO.THAPAVE.THAUSTEDO.THCMU.TH
ECOLAB.THFINEMA.THHEYDUDE.THMESOESTETIC.TH
XENDIT.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 มิ.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566
1 JUN 2023 - 31 JUL 2023
2 ส.ค. 2566
2 AUG 2023
2 ส.ค. 2566 - 9 ส.ค. 2566
2 AUG 2023 - 9 AUG 2023
9 ส.ค. 2566
9 AUG 2023

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 22
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

BJAK.THCARNIVALMAGIC.THDAIRYQUEEN.THJOCKEY.TH
LA-PRAIRIE.THLAPRAIRIE.THLOREAL.THNEXT.TH
PHUKETFANTASEA.THVPN.THYUTONG.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

BJAK.THCARNIVALMAGIC.THDAIRYQUEEN.THJOCKEY.TH
LA-PRAIRIE.THLAPRAIRIE.THLOREAL.THNEXT.TH
PHUKETFANTASEA.THVPN.THYUTONG.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
4 ต.ค. 2566 - 30 พ.ย. 2566
4 OCT 2023 - 30 NOV 2023
1 ธ.ค. 2566
1 DEC 2023
1 ธ.ค. 2566 - 8 ธ.ค. 2566
1 DEC 2023 - 8 DEC 2023
8 ธ.ค. 2566
8 DEC 2023

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH ครั้งที่ 23
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications

ALADDIN.THASIACEMEDINE.THBLACKROCK.THBT.TH
CEMEDINE.THCEMEDINETHAILAND.THDREAME.THGENGMAK.TH
HAPAG-LLOYD.THKANEKA.THKARSEELL.THLACOSTE.TH
SE.THSHOWAGLOBALTHAILAND.THSMOO.THSTRIPE.TH
UPBIT.THWOLFGANGSSTEAKHOUSE.THWOW.TH

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

ALADDIN.THASIACEMEDINE.THBLACKROCK.THBT.TH
CEMEDINE.THCEMEDINETHAILAND.THDREAME.THGENGMAK.TH
HAPAG-LLOYD.THKANEKA.THKARSEELL.THLACOSTE.TH
SE.THSHOWAGLOBALTHAILAND.THSMOO.THSTRIPE.TH
UPBIT.THWOLFGANGSSTEAKHOUSE.THWOW.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ก.พ. 2567 - 31 มี.ค. 2567
1 FEB 2024 - 31 MAR 2024
1 เม.ย. 2567
1 APR 2024
1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
1 APR 2024 - 10 APR 2024
10 เม.ย. 2567
10 APR 2024

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า