1 กุมภาพันธ์ 2563

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน ".th" แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกของปี 2563

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563
การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการต่ออายุการใช้งาน เข้ากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์
ผู้สนใจจดทะเบียนชื่อโดเมน .th SLD รอบที่ 1/2563 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ thnic.co.th/sld

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า