22 สิงหาคม 2563

ระบบจัดการโดเมนปรับปรุงใหม่ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

วงจรชีวิตชื่อโดเมน
 • เมื่อชื่อโดเมนหมดอายุ จะมีระยะเวลาผ่อนผันให้ใช้งานต่อได้อีก 5 วันหลังจากวันหมดอายุ (Renewal Grace Period*)
 • ถ้าชื่อโดเมนถูกระงับการใช้งาน ผู้ดูแลสามารถปลดล็อค Hold ชื่อโดเมนได้ด้วยตัวเอง (Hold Period*)
 • ถ้าชื่อโดเมนถูกลบแล้ว จะไม่สามารถใช้งานชื่อโดเมนและปลดล็อค Hold ชื่อโดเมนนั้นได้ (Redemption Grace Period*)
 • ในระยะผ่อนผันให้กู้คืน ยังสามารถขอกู้คืนชื่อโดเมนได้ มีค่าธรรมเนียมกู้คืน 1,712 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าต่ออายุชื่อโดเมน (Redemption Grace Period*) โดย ทีเอชนิค ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมนให้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • ระยะดำเนินการลบชื่อโดเมนใช้เวลา 5 วัน ชื่อโดเมนที่อยู่ในระยะนี้จะไม่สามารถกู้คืน, ต่ออายุ หรือจดทะเบียนได้จนกว่าการดำเนินการลบจะเสร็จสิ้น (Pending Delete Period*)

หมายเหตุ สามารถศึกษาข้อมูลวงจรชีวิตของชื่อโดเมนเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การแสดงวันหมดอายุชื่อโดเมน

ระบบจะแสดงวันที่และเดือนของวันหมดอายุชื่อโดเมน ตรงกับ วันที่และเดือนที่จดทะเบียนชื่อโดเมน เช่น วันจดทะเบียนคือ วันที่ 20-06-2020 ดังนั้น วันหมดอายุคือ วันที่ 20-06-20xx

หมายเหตุ ชื่อโดเมนที่ได้รับการจดทะเบียนในระบบแล้ว จะมีอายุสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

การแสดงข้อมูลที่อยู่ผู้ติดต่อ
 • เพิ่มช่อง “ที่อยู่ (ต่อ)” เพื่อกรอกที่อยู่เพิ่มเติม ในกรณีที่ช่อง “ที่อยู่” แถวแรกไม่เพียงพอกับข้อมูล
 • เมื่อเลือกประเทศ “ประเทศไทย” ระบบจะมี “จังหวัด” และ “เขต/อำเภอ” ให้เลือกโดยอัตโนมัติ

เนมเซิฟเวอร์ (Name Server หรือ NS) / โฮสต์ (Host)

เนมเซิฟเวอร์ของชื่อโดเมนที่จดทะเบียนแล้ว จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการระบุเนมเซิฟเวอร์ อย่างน้อย 2 ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน (ระบุได้สูงสุด 8 ชื่อ)

ผลกระทบกรณีมีเนมเซิฟเวอร์เพียง 1 ชื่อ คือ ชื่อโดเมนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดเมน, โฮสต์, DNSSEC, ผู้ดูแลชื่อโดเมน หรือต่ออายุได้ จึงจะต้องทำการเพิ่มเนมเซิฟเวอร์ให้มีอย่างน้อย 2 ชื่อโดยการเลือก “เพิ่มเนมเซิฟเวอร์”

โฮสต์ ใช้สำหรับกำหนดชื่อเครื่อง (Hostname) ที่จะนำมาทำเนมเซิฟเวอร์ของโดเมน ผู้ที่ใช้เนมเซิฟเวอร์ภายใต้ชื่อโดเมน .th และมีความประสงค์ให้ผู้อื่นใช้เนมเซิฟเวอร์ด้วย จำเป็นต้องสร้างโฮสต์ในระบบโดยการเลือก “Add Host” จากนั้นจึงจะสามารถใช้งานได้

การปลดล็อคโดเมน (Un-hold)
 • เพิ่มปุ่ม “ปลดล็อค Hold”
 • สามารถปลดการระงับการใช้งานในช่วงระยะระงับการใช้งาน (Expire Hold) ได้ด้วยตนเอง ดังนี้
  1. ไปที่เมนู “โดเมนของคุณ” เลือก “โดเมนที่คุณต้องการปลดล็อค Hold”
  2. เลือก “ปลดล็อค Hold”
  3. เลือก “ใช่, ต้องการปลดล็อค Hold” และเลือก “ปลดล็อค Hold”

หมายเหตุ หลังจากปลดล็อคโดเมนแล้ว กรุณาต่ออายุชื่อโดเมนก่อนเข้าสู่ระยะผ่อนผันให้กู้คืน (Redemption Period)

การกู้คืนชื่อโดเมน (Restoration of Domain Name)
 • ระยะผ่อนผันให้กู้คืน (Redemption Grace Period)
  ❏ เปลี่ยนปุ่ม “ต่ออายุโดเมน” เป็น “กู้คืนโดเมนพร้อมต่ออายุ”

กรณีต้องการใช้ชื่อโดเมนต่อ มีขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่เมนู “โดเมนของคุณ” เลือก โดเมนที่คุณต้องการกู้คืนโดเมน
 2. เลือก “กู้คืนพร้อมต่ออายุ”
 3. หน้าจอแสดง “ค่าธรรมเนียมการกู้คืนโดเมนที่หมดอายุ” และเลือกต่ออายุอย่างน้อย 1 ปี
 4. เลือก “กู้คืนโดเมน”

กรณีส่งคำขอลบชื่อโดเมน

 1. ไปที่เมนู “โดเมนของคุณ” คลิก โดเมนที่คุณต้องการกู้คืถ้าต้องการยกเลิกการขอลบชื่อโดเมน หลังจากคำขอลบชื่อโดเมนได้รับการอนุมัติ สามารถขอกู้คืนชื่อโดเมนโดยเลือก “กู้คืนโดเมน”
 2. เลือก “กู้คืนโดเมน”
 3. หน้าจอแสดง “ค่าธรรมเนียมการกู้คืนโดเมน”
 4. เลือก “กู้คืนโดเมน”

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน 1,712 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ชื่อโดเมนที่อยู่ในระยะนี้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนผู้ดูแลชื่อโดเมนได้

การเปลี่ยนผู้ดูแลชื่อโดเมน
 • ชื่อโดเมนที่มีอายุ 10 ปี สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลชื่อโดเมนได้โดยไม่ต้องต่ออายุ
 • ชื่อโดเมนที่อยู่ในระยะผ่อนผันให้กู้คืน (Redemption Grace Period) จะไม่สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลชื่อโดเมนได้ ต้องดำเนินการกู้คืนชื่อโดเมนที่ผู้ดูแลเดิมก่อน
 • ชื่อโดเมนที่อยู่ในระยะดำเนินการลบ (Pending Delete Period) ไม่สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลชื่อโดเมนได้

การแสดงผล Whois

มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงสถานะบนเว็บไซต์ thnic.co.th และ Command เป็น 4 สถานะดังนี้

 • “Active” ระยะจดทะเบียน
 • “Hold” ระยะระงับการใช้งาน เมื่อกดปุ่ม“ปลดล็อคโดเมน” สถานะจะเป็น “Acitve”
 • “redemptionPeriod” ระยะผ่อนผันให้กู้คืน
 • “pendingDelete” ระยะดำเนินการลบ

ผลกระทบหลังชื่อโดเมนหมดอายุ

เมื่อชื่อโดเมนหมดอายุจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดเมน, เนมเซิฟเวอร์, โฮสต์, DNSSEC ได้ ต้องต่ออายุชื่อโดเมนให้เรียบร้อยก่อน

หมายเหตุ ชื่อโดเมนที่มีเนมเซิฟเวอร์ 1 ชื่อ หลังจากชื่อโดเมนหมดอายุแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลเนมเซิฟเวอร์ได้

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า