1 กุมภาพันธ์ 2564

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน .th แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกของปี 2564

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564
การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการต่ออายุการใช้งานเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากรศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) และกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์
ผู้สนใจจดทะเบียนชื่อโดเมน .th SLD รอบที่ 1/2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ thnic.co.th/sld/

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า