1 กุมภาพันธ์ 2565

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน .th แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกของปี 2565

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565
การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการต่ออายุการใช้งานเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) และกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์
ผู้สนใจจดทะเบียนชื่อโดเมน .th SLD รอบที่ 1/2565 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://thnic.co.th/sld หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล sld@thnic.co.th หรือ โทรศัพท์ 0 2105 4007

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า