จดชื่อโดเมน .th

เพราะชื่อโดเมนให้โอกาสทางธุรกิจได้มากกว่า

จดวันนี้ เริ่มต้นที่ ฿856 เท่านั้น!

  ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Thai QR Payment ได้แล้ววันนี้

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการโดเมน

ค่าบริการเสริม

ประเภทบริการเสริม ค่าบริการ
เปลี่ยนชื่อโดเมน.ไทย
ครั้งแรก 0 (ฟรี สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งแรก)
ครั้งถัดไป 107
ฝากชื่อโดเมน
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ(ต่อปี) 428
แก้ไขรูปแบบบริการ(ต่อครั้ง) 214
บริการทีเอชเมล
แอคเคาท์พร้อมพื้นที่ (บาท/แอคเคาท์/ปี) 710 *1 แอคเคาท์ได้รับพื้นที่เพิ่ม 1 กิกะไบต์
เฉพาะพื้นที่ (บาท/กิกะไบต์/ปี) 130
บริการทีเอชโฮสต์ (Package)
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ Starter (ต่อปี) 3,210
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ Smart SME (ต่อปี) 5,885
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ Corporate 1G (ต่อปี) 8,025
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ Corporate 2G (ต่อปี) 11,770
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ Corporate 3G (ต่อปี) 14,445
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ


 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร คิดตามจริงที่แต่ละธนาคารกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมขอเอกสารรับรองความเป็นเจ้าของชื่อโดเมน 214 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ทีเอชนิคขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมใหม่จะแจ้งให้ทราบผ่านทางสื่อต่างๆ ของทีเอชนิค และจะเริ่มต้นใช้ค่าธรรมเนียมใหม่ในอีก 1 เดือนถัดไปนับจากวันที่ประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ billing@thnic.co.th

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

1. ช่องทางออนไลน์

QR Payment / Paypal / Credit Card (ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

1. ส่งคำขอสมัครใช้บริการ คลิกที่นี่

2. เลือกเมนู ‘ชำระเงินออนไลน์’ คลิกที่นี่

3. กรอก ‘ชื่อโดเมน’ หรือ ‘หมายเลขการสั่งซื้อ’

4. คลิก‘ค้นหา’ แล้วระบบจะแสดงรายละเอียดค่าบริการ

5. คลิก ‘เพิ่มลงตะกร้าสินค้า’

6. คลิก ‘ชำระเงิน’

7. คลิก 'ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและเข้าใจรายละเอียดด้านบนแล้ว ต้องการชำระเงิน’

8. คลิก วิธีการชำระเงินที่ต้องการ

9. ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์

** การชำระค่าบริการออนไลน์ ยังไม่รองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย **

2. ช่องทางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

Mobile Banking/Internet Banking/ATM/เคาท์เตอร์ธนาคาร (กรุณาตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ณ จุดรับชำระ)

2.1 ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี ‘บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด’

ธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา
payatscb ธนาคารไทยพาณิชย์ 130-3-00550-1 กระแสรายวัน ซอยอารีย์สัมพันธ์
paatkbank ธนาคารกสิกรไทย 178-1-02849-1 กระแสรายวัน คลองหลวง

2.2 นำส่งไฟล์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมกับระบุชื่อโดเมน ทางอีเมล support@thnic.co.th (ไฟล์ประเภท PDF หรือ JPG , JPEG , PNG เท่านั้น)

3. ช่องทางชำระด้วยเช็คหรือธนาณัติ
 • สั่งจ่ายเช็คหรือธนาณัติในนาม “บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด”
 • ส่งเช็คหรือธนาณัติพร้อมรายละเอียดใบแจ้งหนี้ (ถ้าไม่มี กรุณาแจ้งชื่อโดเมน) มาที่
  ‘บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ตู้ปณ.58 ปณจ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120’

ขั้นตอนการขอใบเสนอราคา / ใบแจ้งหนี้

กรณีจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่
 1. ส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนและนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามขั้นตอน
 2. แจ้งความประสงค์ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ พร้อมกับระบุชื่อโดเมน มายังอีเมล support@thnic.co.th
 3. หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาชื่อโดเมนเรียบร้อย จึงจะส่งใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ให้ทางอีเมล

กรณีต่ออายุชื่อโดเมน
 1. ส่งคำขอต่ออายุชื่อโดเมนตามขั้นตอน
 2. แจ้งความประสงค์ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ พร้อมกับระบุชื่อโดเมน มายังอีเมล support@thnic.co.th
 3. หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลสำหรับออกเอกสาร กรุณาดำเนินการเปลี่ยนในระบบ หรือ ระบุให้ชัดเจนในอีเมล
 4. เจ้าหน้าที่จะออกใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ตามข้อมูลที่ท่านต้องการ และจะส่งเอกสารให้ทางอีเมล

เงื่อนไขการชำระเงิน

 1. กรณีสมัครขอใช้บริการ โปรดชำระเงินหลังจากทราบผลการพิจารณาชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้ว
 2. กรณีต่ออายุบริการ โปรดชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันการถูกระงับการใช้งาน
 3. ท่านจะได้รับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 1 ฉบับ
 4. นิติบุคคล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งต้นฉบับหนังสือรับรองการหัก
  ภาษี ณ ที่จ่าย มาที่ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (ฝ่ายบัญชี ) ตู้ปณ. 58 ปณจ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

  ข้อมูลสำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  ชื่อผู้เสียภาษี : บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

  ที่อยู่ : 111 หมู่ที่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  ชั้นที่ 2 ห้อง พี-206 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135542000672

  • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย :

   - นิติบุคคล อัตรา 3 %

   - นิติบุคคล e-Withholding Tax อัตรา 1% (ตามประกาศกรมสรรพากร)

   - ราชการ/รัฐวิสาหกิจ อัตรา 1 %

 5. หลังจากดำเนินการตรวจสอบยอดชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทีเอชนิคจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ทางอีเมล
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เมื่อคำสั่งซื้อได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนชำระเงินทุกครั้ง

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007